دوره اول دبستان

خرید دوره

مبلغ دوره: 720،000 تومان

پایه اول دبستان

تفکر گام به گام و رایانشی

درک مفاهیم دستور العمل ها در حل مسائل، مفاهیم شرطی و حلقه مبتنی بر بازی و پازل های تعریف شده

تعداد جلسات: 12-10 جلسه آموزشی

مدت زمان هر جلسه: 75 دقیقه

ابزار مورد نیاز:

کتاب پیش نیاز دبستان 1

کتاب دبستان 1

پیوست های برچسبی کتاب

پیوست نقشه های آموزش تفکر الگوریتمی و گام به گام

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙