دوره اول پیش دبستان

خرید دوره

مبلغ دوره: 680،000 تومان

گروه سنی 5 و 6 سال

مفهوم الگوریتم و مبانی منطق و مهارت برنامه نویسی کامپیوتر

درک مفاهیم دستور العمل ها در حل مسائل، مفاهیم شرطی و حلقه مبتنی بر بازی و پازل های تعریف شده

تعداد جلسات: 12-10 جلسه آموزشی

مدت زمان هر جلسه: 60 دقیقه

ابزار مورد نیاز:

کتاب پیش دبستان 1

پیوست های برچسبی کتاب

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙